ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

  1. Zamawiający:

Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom

‘’Trzeźwa Gmina’’ w Chmielniku, Wola Rafałowska 214,

36-017 Błędowa Tyczyńska – NIP 813-36-76-870   Regon – 690463790-00052

tel. 17 2304546,  email; drukarnia@zaz.trzezwagmina.pl. , www.zaz.trzezwagmina.pl

Godziny pracy: od 7.00 do 15.00

  1. Określenie trybu zamówienia i kryteriów wyboru:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy PZP.  Jako kryterium wyboru zostanie   zastosowane kryterium najniższa cena – 100 %.

  1. Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji:

            Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tel. kontaktowy  – 17 204546;   email; drukarnia@zaz.trzezwagmina.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego urządzenia do wysokonakładowego druku cyfrowego, kolorowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej TPU ‘’Trzeźwa Gmina’’ w Chmielniku, Wola Rafałowska 214.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 /specyfikacja dostawy/.

  1. Termin wykonania zamówienia: – do 14 października 2016 roku
  2. Warunki udziału:

Akceptacja warunków umowy .       .

  1. Warunki odbioru i płatności

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Płatność do 14 dni po przedłożeniu faktury.

  1.   Miejsce i termin składania ofert:           

       Oferty wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2  należy składać na adres Zamawiającego listownie lub e-mailowo w terminie do 07 października 2016 roku do godz.10.00.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Wybór  oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego 07 października 2016 roku o godz.10.15.

  1. Inne informacje –

       …………………………………………………………………………………………………

                                                                                    Kazimiera Zaborowska – Dyrektor

                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego)                                                       

 

Data: 29.09.2016 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

KONKURS LODOŁAMACZE 2016 ROZSTRZYGNIĘTY – ZAKŁAD W FINALE

19 września 2016r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Regionalna Podkarpacko – Lubelska Gala XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016, podczas której zostały przyznane nagrody w trzech kategoriach : Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja.

Kapituła Konkursu przyznała II miejsce i srebrny medal  Zakładowi Aktywności Zawodowej TPU Trzeźwa Gmina w Chmielniku, w kategorii Zatrudnienie Chronione.

Zdaniem Kapituły ZAZ w Woli Rafałowskiej na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia w tym wyjątkowym konkursie. Świadomość ze nasze działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zostało tak docenione, sprawia że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszego rozwijania się i angażowania w sprawy najbardziej potrzebujących.

 

 

ZAKUP PROSPOŁECZNY

W dniu 20.07.2016r. odbyło się spotkanie Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”. Jest nam bardzo miło poinformować, że w wyniku obrad Kapituły Certyfikującej produkty Zakładu Aktywności Zawodowej TPU „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Wola Rafałowska 214 otrzymały certyfikat „Zakup Prospołeczny” oraz możliwość posługiwania się znakiem promocyjnym.

Cieszymy się tym bardziej, ponieważ Nasz Zakład jako pierwszy spośród Podkarpackich ZAZ-ów może posługiwać się tym znakiem, co wyróżnia Nas także wśród podmiotów ekonomii społecznych w tym regionie.

zakup_logo_final

Wyróżnienie to otrzymują podmioty ekonomii społecznej, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług, dlatego cieszmy się że jesteśmy w gronie najlepszych.

Zachęcamy do współpracy z Naszym Zakładem a po więcej informacji o podmiotach certyfikowanych zapraszamy na: Zakup Prospołeczny oraz Ekonomia Społeczna ROPS